ภาควิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา MA301  ชื่อวิชา Mathematics for Secondary School Teachers  4 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2547

 

 

คำอธิบายรายวิชา :  มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 3 – 6  ขอบเขตและแนวโน้มสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

 

ผู้เรียน  :  ED3MA

 

ผู้สอน :  ผศ.ดร.สุพจน์    ไชยสังข์                                ห้องทำงาน : 10-209              

 

ห้องเรียน  :           10-113

 

เวลาเรียน  :           อังคาร 3 – 4   ,   พฤหัสบดี 3 – 4

 

จุดประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1.      บอกมโนมติเกี่ยวกับเนื้อหา และการแก้โจทย์ปัญหา ตามช่วงชั้นที่ 3 – 6

2.      บอกขอบเขตและแนวโน้มสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน  :  เอกสารเกี่ยวกับมโนมติทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาที่ครูคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3 – 6 ควรต้องรู้ ซึ่งแจกในชั้นเรียนโดยผู้สอน

 

การประเมินผลการเรียน   :            1. การนำเสนองานที่ค้นคว้ามาโดยนิสิตต่อชั้นเรียน                  10%

                                                2. คะแนนสอบกลางภาค                                                       40%

                                                3. คะแนนสอบปลายภาค                                                       40%

                                                4. คะแนนการร่วมกิจกรรมการเรียน                                          10%

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด  :  อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มผสมกัน

 

 

 

แผนการสอน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตามในช่วงชั้นที่ 3 – 6

2 – 3

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1

4 – 5

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2

6 – 7

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3

8

ขอบเขตและแนวโน้มสำหรับคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3 – 4

9

สอบกลางภาค

10 – 11

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4

12 – 13

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5

14 – 15

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6

16

ขอบเขตและแนวโน้มสำหรับคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 5 – 6

17

สอบปลายภาค

 

หนังสืออ่านประกอบ  :               1. หนังสือเรียนและคู่มือครูที่พัฒนาโดย สสวท. ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา

                        2. ตำราเรียนระดับอุดมศึกษาทุกเล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา