เค้าโครงการสอน

วิชา Thermofluid (เทอร์โมฟลูอิดส์)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา

                รหัสวิชา                                วศก. 254 (ME 254)

                ชื่อวิชาภาษาไทย                  เทอร์โมฟลูอิดส์  

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ            Thermofluid

                เวลาเรียน                             วันเสาร์  เวลา  12.00 – 15.00 .  

                บุรพวิชา                                คณ 114 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

                                                               

 

คำอธิบายรายวิชา

                คุณสมบัติของสารเนื้อเดียวและก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี วัฏจักรเครื่องทำความเย็น วัฏจักรไอน้ำ วัฏจักรอากาศมาตรฐาน  สมการการไหลแบบต่อเนื่อง แรงลอยตัวและสมดุล กฎพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล การไหลของของไหลภายในท่อปิด การสูญเสียในท่อ

 

ผู้สอน

                ชื่อ-นามสกุล                        นายสมมาส    แก้วล้วน

                ห้องพัก                                 ME 206

                โทรศัพท์                                02-6641000  ต่อ  2063

                E-mail :                                sommask@yahoo.com

                Office Hour                        จันทร์-เสาร์ (08.30-16.30)

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์

2.       เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องทำความเย็น

3.       เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหล

 

 

การประเมินผลการเรียน

1.       เวลาเรียน                                                                      10 %

2.       การบ้าน                                                                         10 %

3.       สอบย่อย                                                                        20 %

4.       สอบกลางภาค                                                              30 %     

5.       สอบปลายภาค                                                              30 %

รวม                                                                        100 %

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด

                71 – 100                เกรด       A

                66 – 70                  เกรด       B+                          61 – 65                  เกรด       B

                56 – 60                  เกรด       C+                          51 – 55                  เกรด       C

                46 – 50                  เกรด       D+                          41 – 45                  เกรด       D

                0 – 40                     เกรด       E                             ไม่สมบูรณ์            เกรด       I

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน

1.  Fundamentals of THERMAL-FLUID SCIENCES. YUNUS A. CENGEL / ROBERT H. TURNER. McGraw-Hill  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเรียนการสอน

 

ครั้งที่ 1                  Introduction to Thermal – fluid

ครั้งที่ 2                  Basic concepts of thermodynamics

ครั้งที่ 3                  Properties of pure substances

ครั้งที่ 4                  Energy transfer by heat, work, and mass

ครั้งที่ 5                  The first law of thermodynamics

ครั้งที่ 6                  The second law of thermodynamics

ครั้งที่ 7                  Entropy

ครั้งที่ 8                  Power and refrigeration cycle

ครั้งที่ 9                  Midterm Examination

ครั้งที่ 10                Introduction to fluid mechanics

ครั้งที่ 11                Fluid statics

ครั้งที่ 12                Bernoulli and energy equations

ครั้งที่ 13                Momentum analysis of flow structure

ครั้งที่ 14                Flow in pipe

ครั้งที่ 15                Flow in pipe

ครั้งที่ 16                Final Examination