ภภค 481 หลักการใช้เครื่องมือด้านวิเคราะห์ 

3(2-3) หน่วยกิต

 

บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวม 30 ชั่วโมง), ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(รวม 45 ชั่วโมง)

ผู้ประสานงานรายวิชา อ. ชญานิศ   ศรชัยธวัชวงศ์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.       นิสิตสามารถศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์

2.       นิสิตสามารถเข้าใจ และอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

3.       นิสิตสามารถเลือกใช้เครื่องมือด้านการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์

4.       นิสิตสามารถเข้าใจเบื้องต้นในการแปลผล(ข้อมูล)ที่ได้

5.       นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์

 

Lecture  วันอังคาร เวลา 10.30-12.20. (ปกติ)

วันที่

เวลา

หัวข้อ

ผู้สอน

ชั่วโมง/ %

หมายเหตุ

25 ต.. 48

10.30-12.30.

1. Introduction

ผศ. ฐาปนีย์

2hr./0 %

 

 1 พ.. 48

10.30-12.30.

2. QC of raw material

. บุญตา

2hr/6%

 

  8 พ.. 48

10.30-12.30.

3. Spectroscopy & application

. บุญตา

4hr./12%

 

15 พ.. 48

 10.30-12.30.

 

 

 

22 พ.. 48

10.30-12.30.

4. Chromatography & Application

ผศ. ฐาปนีย์

4hr./12%

 

29 พ.. 48

10.30-12.30.

 

 

 

  6 ธ.. 48

10.30-12.30.

5. Capillary electrophoresis

อ. นิตยา

2hr./ 6%

 

13 ธ.. 48

10.30-12.30.

6. Separation Technique

. ชญานิศ

2hr./6%

 

20 ธ.ค. 48

10.30-12.30.

7. Quality control of preparation

. ชญานิศ

2hr./9%

report

27 ธ.ค. 48

  3.. 49

10.30-12.30. 10.30-12.30.

8. structure elucidation

 

. วีระศักดิ์

4 hr./12%

 

 

             9-13  ม.ค. 49   สอบ กลางภาค   42  % (หัวข้อ 2-6 )

 

17 ม.. 49

10.30-12.30.

8. structure elucidation

. วีระศักดิ์

4 hr./12%

 

31 ม.. 49

10.30-12.30.

 

 

  7 ก.พ. 49

10.30-12.30. 13.30-16.30.

9. GLP & SOP & การขึ้นทะเบียนตำรับ

ภก. วิภูสิต ลิ่มวงศ์

5hr./15%

. พิเศษ

14 ก.. 49

10.30-12.30.

10. สรุปความเชื่อมโยง & ประเมิน

คณาจารย์

2hr./10%

present

 

         20 ก.พ. – 3 มี.ค. 49    สอบ ปลายภาค   39 % (หัวข้อ 8-9 )

 

 

 

 

 

 

Lab. วันอังคาร เวลา 13.30-16.30.

วันที่

หัวข้อ

. ผู้ดูแล

หมายเหตุ

  25 ต.. 48

ตรวจเช็คเครื่องแก้ว/ Group discussion

คณาจารย์

 

    1 พ.. 48

Group discussion

คณาจารย์

 

    8 .. 48

เตรียม lab. & head

คณาจารย์

แลกกับเทคโน ฯ

  15 พ.. 48

Colorimetric analysis

. บุญตา

Turn สลับกัน 3 กลุ่ม 

  22 พ.. 48

Electrochemical analysis

. วีระศักดิ์

 29  .. 48

Sample preparation technique

. ชญานิศ

    6 ธ.. 48

Microplate reader

 . บุญตา

Turn สลับกัน 3 กลุ่ม

  13 ธ.. 48

GC

ผศ. ฐาปนีย์

  20 ธ.. 48

HPLC

. ชญานิศ

  27 ธ.ค. 48

Structure elucidation

. วีระศักดิ์

อาจเป็น assignment หรือให้การบ้าน แล้วมา discussion กัน

   3.. 49

Structure elucidation

 17 ม.. 49

Structure elucidation

 31 ม.ค. 49

Present (เครื่องมือ)

คณาจารย์

 

 14.. 49

Present (stability)

คณาจารย์

 

 

คะแนน สำหรับ lab. (คิดเป็น 100 %)

-          attention 5 %

-          Present & report 30 %

-          Lab. Report & สมุดบันทึก 15 %

-          การบ้าน/สอบย่อย structure elucidation 10 %

-          Head 40 %

·        SOP 20 %

·        Brief lab. & Quiz 10 %

·        การเตรียมสาร & เทคนิค 10 %

ข้อกำหนด

1.       Lab. Turn ให้แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7 คนทำ lab. สลับกัน ให้ 1 คนในกลุ่มเป็น head lab. ทุกคนต้องได้เป็น head lab. โดยให้นิสิตกำหนดผู้ที่จะเป็น head lab. เอง

2.       หน้าที่ของ head lab.

2.1.  เตรียม lab. Direction ให้เพื่อนในกลุ่ม

2.2.  ให้เขียน list สารเคมี และปริมาณที่ใช้โดยให้คำนวณปริมาณที่ต้องใช้เตรียมเพิ่มเป็น 1.5 เท่า, list เครื่องแก้ว และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกลุ่มทั้งหมดส่งให้กับอาจารย์ผู้ดูแล lab. พร้อมทั้งเตรียมสาร และลอง lab. ก่อน

2.3.  เขียนวิธีการทดลอง พร้อมทั้งการเตรียม reagent ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ (SOP)

2.4.  ลอง lab. ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้ดูแล lab. ล่วงหน้าก่อนวันมี lab. จริง

2.5.  อธิบาย และสรุป lab. ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง พร้อมทั้งออก quiz ให้เพื่อนในกลุ่มทำ

2.6.  ต้องเขียน SOP ของ lab. ที่ตัวเองเป็น head มาโดยละเอียด ทำเป็นรายงานส่งก่อน 31.. 49 ส่ง late ไม่ได้คะแนน

3.       ทุกคนจะต้องมีสมุดบันทึกการทำ lab. ส่วนตัวคนละ 1 เล่ม  และ lab. report กลุ่มละ 1 ชุด สมุดบันทึก กำหนดให้ ด้านซ้าย      มือ เป็น formal โดยบันทึกข้อมูลการทำ lab. ในด้านซ้ายมือ ด้านขวามือ เป็น informal ให้ทดเลขได้หรือแล้วแต่จะบันทึก โดยสมุดบันทึกจะต้องมีชื่อการทดลอง, flow charge, ตารางบันทึกผลการทดลอง และผลการทดลอง พร้อมสรุปสั้น ๆ ไม่ต้องวิจารณ์

4.       Present Stability (14 ก.พ. 49) ให้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้หา paper ที่เป็นการวิเคราะห์ยาโดยใช้เครื่องมือ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์นั้นเครื่องมือที่ใช้สามารถแยกตัวยา กับ degradation product(s) ได้ โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มละ 1 คน ให้นำเสนอกลุ่มละ 20 นาทีตอบคำถาม 15 นาที

5.       Present เครื่องมือ  (31 ม.ค. 49) ให้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ค้นเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ยา โดยค้น paper ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั้น ๆ จากวารสารต่าง ๆ อย่างน้อย 3 papers แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มละ 1 คน ให้นำเสนอ    กลุ่มละ 20 นาทีตอบคำถาม 15 นาที

6.     สรุปความเชื่อมโยงในวันที่ 14 ก.. 49 จะเป็นการสรุปความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์กับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยให้นิสิตแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ให้ยกตัวอย่างยาอย่างน้อย 1 ตัว โดยที่เมื่ออยู่ในรูปของ raw material และ preparation มีวิธีการวิเคราะห์แตกต่างกัน (ดูจาก Pharmacopoeia) พิจารณาสูตรโครงสร้าง และ/หรือ องค์ประกอบต่าง ๆ แล้วดูความเชื่อมโยงกับชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร จะให้คะแนนจากการนำเสนอและการตอบคำถาม   นำเสนอกลุ่มละ 30 นาทีรวมตอบคำถามด้วย

7.       รายงานที่ present ทั้งหมดส่งก่อน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น ส่งหลังจากนี้จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้

8.       ส่ง lab. Report  และสมุดบันทึกก่อนเที่ยง (12.00.) ของวันพฤหัสถัดจากวันที่มี lab. จะคืนสมุดให้อย่างช้าวันจันทร์

 

การวัด และประเมินผล

บรรยาย 70% & ปฏิบัติการ 30% รวมเป็น 100%

ระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E

………………………………………………………………………………………..

 

. ที่ปรึกษา

เรื่องที่สนใจ

1.       ผศ. ฐาปนีย์

2.       . ชญานิศ

3.       . บุญตา

4.       . วีระศักดิ์

 

1.       Chromatography

2.       Sample preparation

3.       Derivative for chromatography

4.       Capillary electrophoresis