เค้าโครงการเรียนการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์
รหัสวิชา: CE334 ชื่อวิชา: STORY TELLING FOR PRE-SCHOOL CHILDREN จำนวน 2 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2549

รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา
รหัสวิชา CE334
ชื่อวิชาภาษาไทย การเล่านิทานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ STORY TELLING FOR PRE-SCHOOL CHILDREN
ตอนที่ B01

คำอธิบายรายวิชา
- ศึกษาถึงประโยชน์ของนิทานกับการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมให้เด็กปฐมวัย การเลือกอุปกรณ์และเทคนิคของการเล่านิทาน การฝึกทักษะและสมรรถภาพในการเล่านิทาน
ผู้สอน
รังรอง สมมิตร Email: rungrongs@hotmail.com ห้องพัก: 
  Office Hour:  Phone: 081-6495357

ห้องเรียน:  01-12-0907, , เวลาเรียน:  F6-7

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของนิทานในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2. สามารถเลือกประเภทของนิทาน เลือกใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเล่านิทานได้ตามความเหมาะสม
3. ฝึกทักษะและสมรรถภาพในการเล่านิทานให้กับเด็กปฐมวัยได้

การประเมินผลการเรียน
1.การเข้าชั้นเรียน 20 %
2.งานกลุ่ม 10 %
3.งานเดี่ยว 20 % (รายงาน การเขียนแผนการจัดกิจกรรมและชิ้นงานนิทาน)
4.การฝึกปฏิบัติงาน 30 %
5.สอบ 20 %

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด

เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
- การเล่านิทาน (เกริก ยุ้นพันธ์)
- นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย (สัณหพัฒน์ อรุณธารี)
- เทคนิคการเล่านิทาน (ไพพรรณ อินทนิล)
- การเล่านิทาน (วรรณี ศิริสุนทร)
- การพัฒนาเด็กปฐมวัย (นิตยา ประพฤติกิจ)

กำหนดการเรียนการสอน
 
สัปดาห์ วันที่ หัวข้อ หมายเหตุ
10 พ.ย.  ทำความรู้จัก / แนะนำบทเรียน  
1 ธ.ค.  ความหมายและประเภทของนิทาน  
8 ธ.ค.  ความสำคัญของนิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
15 ธ.ค.  ความสำคัญของนิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
22 ธ.ค.  สำรวจนิทาน หลักการเลือกนิทาน วิเคราะห์นิทานสำหรับเด็ก  
29 ธ.ค.  หลักและวิธีการเล่านิทาน : การเตรียมการของผู้เล่า การจัดสภาพแวดล้อม  
5 ม.ค.  หลักและวิธีการเล่านิทาน : เทคนิคการเล่านิทาน  
12 ม.ค.  หลักและวิธีการเล่านิทาน : การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อประกอบการเล่านิทาน  
2 ก.พ.  การประเมินทักษะการเล่านิทานของผู้เล่า / การประเมินทักษะการฟังของเด็ก  
10  9 ก.พ.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการเล่านิทาน  
11  16 ก.พ.  ฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนปฐมวัย  
12  23 ก.พ.  ฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนปฐมวัย  
13  2 มี.ค.  สรุปบทเรียน  

ปรับปรุงล่าสุด 26/12/2006 เวลา 10:32:58
This page is created by SWU Course Publisher Version 1.2
Copyright © 2002 : Department of Information System, Computer Center