Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2556 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะมนุษยศาสตร์ 0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  
  ภาควิชาจิตวิทยา 23   14   3   19   17   14   16   10   11   21   20  
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 29   27   10   24   22   18   17   15   18   25   25  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 105   67   7   52   59   19   28   29   15   84   85  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 63   43   8   51   48   27   21   28   13   49   55  
  ภาควิชาภาษาศาสตร์ 10   9   0   9   7   5   2   5   2   5   7  
  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 30   7   2   23   17   16   23   9   8   25   29  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3   2   0   1   2   0   1   1   1   0   1  
รวม 263   171   30   179   172   99   108   99   68   209   222  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008