Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2556 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  ภาควิชาจิตวิทยา 20   14   2   14   15   12   14   8   9   17   18  
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 32   25   16   28   29   22   20   19   26   23   22  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 81   49   7   44   46   15   30   25   13   65   63  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 39   32   4   31   31   21   12   22   7   34   34  
  ภาควิชาภาษาศาสตร์ 11   8   1   10   9   8   4   5   2   8   11  
  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 29   11   0   17   12   15   20   4   7   21   27  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3   2   0   3   3   2   2   2   2   0   1  
รวม 215   141   30   147   145   95   102   85   66   168   176  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008