Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะมนุษยศาสตร์ 2   2   0   0   0   0   2   2   2   0   0  
  ภาควิชาจิตวิทยา 1   1   0   1   1   1   0   0   1   1   1  
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 32   27   10   24   22   18   16   20   19   27   26  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 35   28   6   21   24   14   12   17   8   30   32  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 26   21   6   22   21   17   6   19   7   20   23  
  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 11   3   1   8   4   6   8   3   3   8   9  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5   4   0   3   5   2   2   5   4   2   3  
รวม 112   86   23   79   77   58   46   66   44   88   94  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008