Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 28   22   10   23   26   17   19   18   22   23   24  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 24   14   2   14   18   14   12   11   7   17   19  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 23   12   2   20   17   11   5   13   4   19   19  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3   2   0   1   2   0   1   1   1   0   1  
รวม 78   50   14   58   63   42   37   43   34   59   63  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008