Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5   4   3   4   5   1   1   2   0   3   4  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 1   1   0   1   0   1   1   1   1   1   1  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 1   1   0   1   1   0   0   0   0   1   1  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0  
รวม 8   6   4   6   7   2   3   3   1   5   6  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008