Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2555 ของ คณะพลศึกษา แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะพลศึกษา 51   42   12   40   39   31   22   35   27   28   42  
  ภาควิชาพลศึกษา 41   39   14   36   28   21   8   26   9   20   28  
  ภาควิชาสุขศึกษา 45   28   10   36   37   30   20   22   26   37   42  
  ภาควิชาสันทนาการ 25   13   5   14   13   8   11   9   8   17   17  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 15   13   6   14   12   11   6   10   9   10   11  
รวม 177   135   47   140   129   101   67   102   79   112   140  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008