Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2556 ของ คณะพลศึกษา แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะพลศึกษา 57   44   10   47   52   34   30   38   27   35   46  
  ภาควิชาพลศึกษา 13   14   4   12   11   7   3   9   4   6   12  
  ภาควิชาสุขศึกษา 35   25   11   26   28   24   18   17   24   27   34  
  ภาควิชาสันทนาการ 9   6   0   6   5   5   2   6   5   3   5  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 17   15   8   16   16   11   8   8   11   11   15  
รวม 131   104   33   107   112   81   61   78   71   82   112  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008