Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 ของ คณะพลศึกษา แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะพลศึกษา 30   21   11   21   27   15   14   21   16   16   25  
  ภาควิชาพลศึกษา 10   8   3   7   8   4   2   8   4   4   8  
  ภาควิชาสุขศึกษา 22   19   13   19   19   19   10   16   15   19   22  
  ภาควิชาสันทนาการ 3   2   0   2   1   2   0   2   1   3   2  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 9   6   4   9   9   7   7   8   6   6   5  
รวม 74   56   31   58   64   47   33   55   42   48   62  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008