Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะมนุษยศาสตร์ 0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  
  ภาควิชาจิตวิทยา 17   12   1   14   12   14   12   5   9   16   16  
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 32   25   14   26   24   20   12   20   20   22   25  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 121   87   7   63   65   22   30   33   16   85   93  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 69   55   12   61   47   38   25   32   8   61   59  
  ภาควิชาภาษาศาสตร์ 22   18   0   18   17   15   7   12   4   19   21  
  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 28   7   0   17   13   18   16   8   4   22   21  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1   1   0   1   1   1   0   1   0   1   1  
รวม 290   207   34   200   179   128   102   113   61   226   236  

ข้อมูล ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2563

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008