Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2555 ของ คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะมนุษยศาสตร์ 0   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  
  ภาควิชาจิตวิทยา 20   15   4   15   11   13   15   7   11   19   20  
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30   24   14   28   23   22   20   17   22   24   22  
  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 124   99   12   65   70   30   32   41   22   101   97  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก 70   50   10   57   53   39   19   31   11   60   58  
  ภาควิชาภาษาศาสตร์ 17   12   1   16   15   14   9   8   5   11   15  
  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 32   8   2   20   16   22   22   12   9   30   30  
  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2   2   1   2   2   2   1   2   2   1   2  
รวม 295   212   44   203   190   142   118   120   82   246   244  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008