Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 ของ คณะพลศึกษา แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะพลศึกษา 9   9   4   7   7   8   5   7   8   8   9  
  ภาควิชาพลศึกษา 60   56   16   54   45   28   15   37   14   32   47  
  ภาควิชาสุขศึกษา 16   13   7   14   17   13   11   13   10   15   14  
  ภาควิชาสันทนาการ 35   23   8   24   19   18   20   15   17   24   27  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 24   17   5   17   15   16   12   13   10   16   17  
  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 25   18   8   21   22   14   9   15   18   24   24  
รวม 169   136   48   137   125   97   72   100   77   119   138  

ข้อมูล ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2563

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008