Syllabus Web Page Banner1Banner 2
Building

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
COURSE SYLLABUS

Menu
 สถิติ Course Syllabus
    2 /2558
  1 /2558
  2 /2557
  1 /2557
  2 /2556
  1 /2556
  2 /2555
  1 /2555

 สถิตประเภทการสอน
    2/2558
    1/2558
    2/2557
    1/2557
    2/2556
    1/2556
    2/2555
    1/2555

  คู่มือการใช้งาน
  Syllabus Archive
สถิติจำนวนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 ของ คณะพลศึกษา แบ่งตามวิธีการสอน

คณะ/ภาควิชา บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก สัมมนา เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค
  คณะพลศึกษา 47   37   11   38   30   22   18   28   21   25   34  
  ภาควิชาพลศึกษา 32   30   9   28   27   17   7   18   5   18   25  
  ภาควิชาสุขศึกษา 40   31   15   35   38   27   19   28   28   39   38  
  ภาควิชาสันทนาการ 32   22   8   22   18   17   18   15   15   22   25  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 18   16   5   14   12   14   10   11   8   15   16  
รวม 169   136   48   137   125   97   72   100   77   119   138  

ข้อมูล ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2562

SWU Syllabus Publisher Version 2.1
Copyright © 2007 : Department of Information System, Computer Center
Contact Syllabus Publisher Tel :: 0-2649-5000 Ext 15029

Since May , 2008